Skupaj smo NAJVEČJI KUPEC v Sloveniji

Ali lahko obrtnik in mali podjetnik na trgu dobita velik popust? Odslej lahko!
Skupaj, združeni v veliki podjetniški družini MOZAIK PODJETNIH, smo tako velik kupec, da pridobivamo zares velike ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali članov MOZAIKA PODJETNIH.

Ena kartica, ugodnosti številnih partnerjev
MOZAIK PODJETNIH je identifikacijska kartica člana OZS in kartica tisočerih ugodnosti. Z eno samo kartico lahko takoj in brez dodatnih pogojev uveljavite popuste pri nakupu različnih izdelkov in storitev. Z redno uporabo kartice ustvarite prihranke, ki bodo na letni ravni lahko nekajkrat višji od članarine.

Poslovna priložnost brez primere
V doslej največji obrtno-podjetniški projekt MOZAIK PODJETNIH so že vstopili mnogi partnerji, ki nudijo tisočere ugodnosti pri nakupu izdelkov in storitev, ki jih potrebujete pri vsakdanjem poslovanju.
Imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH lahko sodelujejo v mreži popustov jaz-TEBI, ki jih v okviru zborničnega sistema drug drugemu nudijo člani. S tem dobijo brezplačno promocijo svoje ponudbe. Koristijo lahko tudi posebne ugodnosti območnih obrtno-podjetniških zbornic.
Kartica MOZAIK PODJETNIH je najmočnejša kartica ugodnosti v Sloveniji!

Velika družina podjetnih
Kartico MOZAIK PODJETNIH izdaja OZS svojim članom v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Popusti kartice ugodnosti so v celoti namenjeni članom in niso vir prihodkov OZS. Informacije o članstvu v OZS dobite tudi v vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah .


MOZAIK PODJETNIH - SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Izdajatelj in lastnik Mozaika podjetnih je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju OZS).

Mozaik podjetnih je identifikacijska kartica člana OZS in kartica »tisočerih ugodnosti«.

 1. NOSILEC IN IMETNIK

Nosilec in imetnik Mozaika podjetnih je član OZS, razen v primerih iz 3. odstavka III. poglavja teh splošnih pogojev in je dolžan uporabljati Mozaik podjetnih na način, skladen s temi splošnimi pogoji poslovanja ter pri uporabi spoštovati dobre poslovne običaje.

 1. IZDAJA

Mozaik podjetnih se izda članom OZS in vsebuje naslednje podatke: ime in priimek oziroma firma ali skrajšana firma imetnika ter članska številka.

Pogoji članstva OZS so razvidni iz vsakokrat veljavnega Obrtnega zakona, Statuta OZS, sklepov organov OZS ter drugih internih aktov OZS, objavljenih na spletni strani http://www.mozaikpodjetnih.si/.

Mozaik podjetnih se lahko izjemoma izda osebam ključnega pomena za razvoj obrti in podjetništva (partnerji, zaposleni v OZS in Območno obrtno-podjetniških zbornicah (v nadaljevanju OOZ),…). Zaposlenim v OZS ali OOZ se Mozaik podjetnih izda pod dodatnim pogojem, da poravnajo stroške v višini 5,00 EUR ter preneha veljati s prenehanjem delovnega razmerja, ko ga je imetnik dolžan vrniti OZS na način, kot izhaja 2. alineje 1. odstavka VII. poglavja.

Mozaik podjetnih v primeru iz prejšnjega odstavka ne predstavlja identifikacijske kartice člana OZS.

Ob prvi izdaji Mozaika podjetnih le-te brezplačno prejmejo vsi člani OZS. Pravne in fizične osebe, ki bodo postali člani OZS po prvi izdaji prejmejo Potrdilo, na podlagi katerega lahko do prejema Mozaika podjetnih v enakem obsegu uveljavljajo pravice iz naslova Mozaika podjetnih.

Potrdilo, z veljavnostjo kot izhaja iz prejšnjega odstavka, lahko OZS izda za čas do izdaje novega Mozaika podjetnih tudi v drugih primerih (izguba, kraja,…).

 1. UGODNOSTI

Mozaik podjetnih daje imetniku pravico do koriščenja ugodnosti pri partnerjih OZS pod pogojem, da ob koriščenju predloži veljaven Mozaik podjetnih ter na zahtevo partnerjev svojo istovetnost izkaže z veljavnim osebnimi dokumentom.

Podatki o ugodnostih so dostopni na spletni strani: http://www.mozaikpodjetnih.si/.

Za pravice in obveznosti nastale med partnerjem in imetnikom odgovarjata pogodbenika (partner in imetnik). V tem okviru se rešujejo tudi morebitne reklamacije.

V primeru tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega sistema, OZS imetnikom za čas sistemskih motenj ne zagotavlja možnosti koriščenja ugodnosti iz naslova Mozaika podjetnih.

 1. UNIČENJE, POŠKODBA, ZLORABA, ODTUJITEV

O uničenju, poškodbi, zlorabi ali odtujitvi Mozaika podjetnih je imetnik dolžan takoj obvestiti OZS pisno po elektronski pošti mozaik.podjetnih@ozs.si ali na naslov OZS, naveden v 1. odstavku I. poglavja, s pripisom – MOZAIK PODJETNIH ali ustno na tel. št. 080 12 42.

V vseh primerih iz prejšnjega odstavka se obstoječi Mozaik podjetnih razglasi za neveljaven ter se izda nov, pod pogojem, da imetnik predhodno poravna stroške ponovne izdelave ter v primeru poškodbe, ko tudi vrne poškodovani Mozaik podjetnih OZS, osebno ali s priporočeno pošto, na naslov naveden v 1. odstavku I. poglavja s pripisom – MOZAIK PODJETNIH. Enotni strošek za ponovno izdelavo kartice Mozaik podjetnih je 5,00 EUR z že vključenim DDV.

V primeru, da je Mozaik podjetnih imetniku na kakršen koli način odtujen, OZS ne prevzema odgovornosti za zlorabo in morebitno škodo.

Zloraba je kazniva. Za zlorabo, nepravilno uporabo ter nepooblaščeno koriščenje odgovarja imetnik.

 1. ODPOVED, PREKLIC, UKINITEV

Mozaik podjetnih je neprenosljiv ter velja do prenehanja članstva, preklica ali izdaje novega.

Imetnik lahko kadarkoli poda izjavo brez navedbe razlogov, da Mozaik podjetnih odpoveduje. Mozaik podjetnih mora skupaj z izjavo o odpovedi vrniti OZS osebno ali s priporočeno pošto, na naslov naveden v 1. odstavku I. poglavja s pripisom – MOZAIK PODJETNIH. Po prejemu priporočene pošte OZS izbriše imetnika iz vseh evidenc Mozaika podjetnih v roku 30 dni.

Če imetnik posluje v nasprotju s splošnimi pogoji lahko OZS Mozaik podjetnih prekliče in prepove nadaljnjo uporabo ter mora imetnik na prvi poziv OZS Mozaik podjetnih nemudoma vrniti OZS, na naslov naveden v 1. odstavku I. poglavja s pripisom – MOZAIK PODJETNIH.

OZS si pridržuje pravico do ukinitve Mozaika podjetnih. Imetnik iz tega naslova nima nobenih zahtevkov.

 1. OBVEZNOSTI IMETNIKA

Imetnik Mozaika podjetnih se zavezuje:

 • sproti obveščati OZS o morebitnih spremembah podatkov, ki so navedeni na Mozaiku podjetnih na način, kot je določen v 1. odstavku V. poglavja teh splošnih pogojev poslovanja;
 • Mozaik podjetnih nemudoma vrniti OZS, osebno ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov naveden v 1. odstavku I. poglavja s pripisom – MOZAIK PODJETNIH in sicer v primeru prenehanja članstva v OZS ali preklica oziroma odpovedi uporabe Mozaika podjetnih. Imetnik je dolžan Mozaik podjetnih vrniti OZS bodisi sočasno s podajo odpovedi bodisi nemudoma po prejemu obvestila OZS o preklicu oziroma nemudoma po prenehanju članstva v OZS.
 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S podpisom »Izjave o prostovoljnem članstvu v OZS in OOZ« oz. včlanitvijo nov član OZS s svojim podpisom potrjuje, da se je seznanil z vsebino splošnih pogojev poslovanja ter da z njimi v celoti soglaša. Obstoječi član (prejemniki prve izdaje) s prvo uporabo oz. koriščenjem Mozaika podjetnih potrjuje, da je s splošnimi pogoji poslovanja v celoti seznanjen in z vsebino izrecno soglaša; razen obstoječi člani in zaposleni v OZS ali OOZ – posamezniki, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04, 113/05-ZInfP, 51/07-ZUstS-A, 67/07, 94/07-UPB1), ki morajo pred uporabo podati izrecno pisno soglasje.

OZS se zavezuje, da pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov ne bo prišlo do neupravičenega posega v zasebnost in dostojanstvo ter, da bodo vsi osebni podatki varovani in obdelovani v skladu z veljavno zakonodajo.

Gre predvsem, a ne izključno, za sledeče podatke: ime in priimek oziroma firma; naslov, davčna številka, EMŠO, številka telefona, naslov elektronske pošte, podatki o koriščenih ugodnostih.

Imetnik se strinja in dovoljuje, da OZS za namene izvajanja nalog kot izhajajo iz Obrtnega zakona, Statuta OZS ter zlasti za namene poslovanja Mozaika podjetnih, kot kartice »tisočerih ugodnosti« te podatke obdeluje in zbira in sicer za namene neposrednega trženja, spremljanja koriščenja članskih ugodnosti, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju OZS, statistične obdelave, pošiljanja ponudb in drugega promocijskega gradiva ter komercialnih sporočil, vabil in drugih materialov.

OZS lahko za namene zagotavljanja nudenja ugodnosti v okviru Mozaika podjetnih osebne podatke posreduje partnerjem.

Imetniki izrecno soglaša z uporabo, zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov s strani OZS ter partnerjev Mozaika podjetnih, kot upravljalcev in uporabnikov osebnih podatkov slednjim z namenom in v obsegu, kot je to potrebno za potrebe nudenja ugodnosti, preverjanja veljavnosti Mozaika podjetnih oziroma identifikacije imetnika Mozaika podjetnih ob koriščenju ugodnosti ter sporočanja podatkov o koriščenih ugodnostih med OZS in partnerji.

Imetnik soglaša, da se lahko podatki uporabljajo in obdelujejo ves čas članstva, hranijo pa še 1 leto po prenehanju članstva in da je kot posameznik seznanjen s svojimi pravicami, kot izhajajo iz ZVOP-1 (vpogled, prepis,...).

V primeru, da imetnik zahteva od upravljalca osebnih podatkov, da preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja mora o tem pisno obvestiti OZS na elektronski naslov mozaik.podjetnih@ozs.si. Upravljalec je dolžan skladno z ZVOP-1 v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov posameznika in o tem posameznika v zakonskem roku obvestiti.

Imetnik, ki ne želi prejemati posebnih ponudb se lahko odjavi od vseh oblik obveščanja, na način kot je določen v prejšnjem odstavku.

Imetnik soglaša, da je seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov ter za obdelavo podaja izrecno privolitev.

 1. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

OZS lahko enostransko spreminja te splošne pogoje, s čimer mora  prej seznaniti imetnike na način, da objavi spremembe na svoji spletni strani http://www.mozaikpodjetnih.si/. Spremembe začnejo veljati 10 dan po objavi.

Imetnik, ki ne želi več biti imetnik Mozaika podjetnih je dolžan v roku 10 dneh od objave splošnih pogojev poslovanja s priporočeno pošto OZS podati pisno izjavo o odpovedi, na način, kot izhaja iz poglavja VII. splošnih pogojev drugače se šteje, da s spremembami soglaša.

 1. KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na UO OZS in se objavijo na spletni strani http://www.mozaikpodjetnih.si/.

Morebitne spore bosta imetnik Mozaika podjetnih in OZS poskušala rešiti po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Ljubljani ter se uporablja Slovensko pravo.

 

 

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024