Koper
Naslov: Staničev trg 1, 6000 Koper

Telefon: +386 5 613 90 00
Predsednik: Sergej Pinter
Sekretarka: Andreja Kozlovič

e-Naslov: andreja.kozlovic@ozs.si
Spletna stran: http://www.ooz-koper.si
Tiskalnik

Ugodnosti
Mozaik podjetnih - ugodnosti

OOZ Koper

Izobraževanje
Brezplačni (ali za simbolično participacijo) strokovni seminarji, delavnice, tečaji in druga usposabljanja ter predstavitve, ki jih organizirajo sekcije za posamezne dejavnosti
Brezplačna (ali za simbolično participacijo) splošna izobraževanja, seminarji in tečaji (področje davkov, delovnih razmerij, varstva pri delu in druga področja, ki zadevajo celotno članstvo) 
Organizacija in sofinanciranje strokovnih ekskurzij in obiska različnih strokovnih sejmov
Sofinanciranje tečajev tujih jezikov
Sofinanciranje računalniškega izobraževanja

Druge poslovne storitve
Brezplačna pomoč ali popusti pri sestavi raznih vlog in izpolnjevanju raznih obrazcev
Brezplačno vlaganje predlogov e-izvršb na podlagi verodostojne listine
Informacije in pomoč pri pripravi na poslovanje v državah EU
Svetovanje in priprava vlog za pridobitev EU potrdila
Svetovanje pri pripravi vloge za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
Informacije za prijavo na mojstrski izpit
Brezplačna pomoč pri organizaciji poslovnih srečanj (najem prostora, pomoč pri obveščanju, pomoč pri izvedbi)

Promocija članov
Sofinanciranje najema razstavnega prostora za skupinske nastope članov na različnih sejmih doma in v tujini
Popust pri oglaševanju v mesečnem glasilu zbornice
Brezplačna promocija članov v prostorih zbornice (promocijski material – letaki ipd.)

Druge ugodnosti
Zagotovljena ugodna obrestna mera za kratkoročna posojila
Organizacija in sofinanciranje športno-rekreacijskih dejavnosti
Organizacija in sofinanciranje družabnih srečanj
Brezplačna novoletna prireditev za otroke članov-Dedek Mraz
Možnost pridobivanja skupnih ponudb zaradi zagotovitev ugodnejših cen (razna  zavarovanja oziroma druge storitve)

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Verbajs d.o.o.

Brezplačno individualno davčno svetovanje zajema:
- svetovanje s področja davčne, postopkovne in statusne zakonodaje,
- svetovanje pri vodenju poslovnih knjig,
- svetovanje pri sestavi davčnih bilanc in drugih davčnih poročil,
- pravočasno obveščanje o spremembah na področju davčne zakonodaje in vodenja poslovnih knjig.

Popust pri izdelavi pisnega davčnega mnenja, pri svetovanju in vodenju  postopka prenosa podjetja s.p. na prevzemno kapitalsko družbo vključno z izdelavo dokumentov in popust pri pripravi pisnih odgovorov iz področja davčne in postopkovne zakonodaje ter vodenja poslovnih knjig.

 

Odvetniška pisarna Starman

Brezplačno individualno pravno svetovanje zajema:
- dajanje vseh vrst ustnih pravnih nasvetov
- pregled in ustno svetovanje glede dokumentov, pogodb in drugih že pripravljenih listin
- pomoč pri izpolnjevanju formularnih listin v delovno pravnih zadevah
- pomoč pri izdelavi pogodb o zaposlitvi, odpovedi pogodb o zaposlitvi, podjemnih pogodb, pogodb o     
  občasnem in začasnem delu, idr.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Elcom In, d.o.o.

Brezplačno svetovanje iz področja pridobivanja finančnih sredstev (javni razpisi) zajema:
- svetovanje na področju financiranja razvojnih investicij in pridobivanja nepovratnih sredstev iz EU skladov
- svetovanje pri pripravi prijavne dokumentacije oz. zahtevka za financiranje za razpise, ki ne zahtevajo obsežne dokumentacije.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Zavod za varstvo pri delu Koper, d.d.

Brezplačno svetovanje iz področja varnosti  in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom zajema:
- pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev po zahtevah Zakona o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskih
  predpisov       
- pomoč pri izpolnjevanju raznih obrazcev (prijava poškodbe pri delu, delovne dokumentacije za oceno
  delazmožnosti na ZPIZ,…)    
- zahteve Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov.

Popust za izvedbo seminarjev in preizkusov znanja iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, pri  izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja, pri pregledu delovne opreme (strojev) in izdaji poročil, pri ekoloških meritvah (osvetljenost, hrup, temperatura), pri usposabljanju za viličariste, strojnike TGM.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Dispanzer medicine dela, prometa in športa Izola

15% popust na zdravstvene storitve.

Mozaik podjetnih - ugodnosti

Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d., p.e. Koper

Ponudba osebnih zavarovanj za člane, zaposlene pri članih in družinske člane vsebuje nezgodno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, novo zavarovanje prehodne oskrbe ter zavarovanje za težke bolezni in operacije.

©Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 2013-2024